Rapportering


Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, har du nå mulighet til å rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem (ORS). Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av. Ved å bruke NLF ORS vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen, siden de av rapportene som gjelder hendelser som er rapporteringspliktige videresendes av NLF ORS-koordinator til Luftfartstilsynet innen 72 timer. 

Du kommer videre til rapporteringssystemet ved å følge denne lenken. Her logger du deg inn med ditt brukernavn og passord fra Min Idrett.

Rapportering og registrering av observasjoner skjer ikke for å iverksette straff eller sanksjoner, men for å øke flysikkerheten gjennom informasjonsdeling og kameratredning. 

Hva må jeg rapportere?

Du må rapportere alle hendelser som omfattes av listen i vedlegg V til forordning (EU) 2015/1018. Listen er gjengitt nederst på denne siden. 

Hva kan jeg rapportere?

Du kan også rapportere enhver annen observasjon som kan ha betydning for flysikkerheten. Vi oppfordrer til flittig bruk av NLF ORS, slik at vi sammen kan øke sikkerheten. 

Hvem skal jeg rapportere til?

Dersom hendelsen relaterer seg til en luftfartsorganisasjon (eksempelvis en flyskole, dvs. DTO), skal hendelsen rapporteres gjennom organisasjonens rapporteringssystem. Tønsberg Flyveklubb har valgt å benytte NLF ORS for dette, så du kan rapportere direkte gjennom NLF ORS på https://app.nlf.no. Tønsberg Flyveklubb benytter bookingsverktøyet Myweblog, og som en tilleggstjeneste for disse klubbene vil NLF i løpet av kort tid innarbeide en lenke fra Myweblog (flytidsregistreringssiden) direkte til NLF ORS. Begge inngangsportalene leder uansett til samme system. 

Hendelser som ikke relaterer seg til en luftfartsorganisasjon rapporteres til myndighetene i den staten som har utstedt flysertifikatet ditt. Velg flagget til sertifikatstaten på denne lenken for nærmere detaljer om hvordan du går fram. Det er intet i veien for at du også rapporterer via NLF ORS, men husk at NLF ORS kun videresender rapportene til den norske myndigheten (Luftfartstilsynet). Har du sertifikat i en annen stat, må du med andre ord rapportere til denne direkte. 

Norske sertifikatinnehavere kan også inntil videre rapportere via Altinn på skjemaet NF-2007, men NLF anbefaler NLF ORS fordi verktøyet har en rekke fordeler og gjør informasjonsdeling og sikkerhetsarbeid lettere. 

Hvordan håndteres rapportene?

NLF ORS-koordinator vil ta i mot rapporten din og sjekke at den er komplett utfylt dersom det handler om en rapporteringspliktig hendelse. Du vil bli kontaktet via systemet dersom det er behov for tilleggsopplysninger. Når rapporten er vurdert, vil den bli videresendt til Luftfartstilsynet innen 72 timer. ORS-koordinator vil om nødvendig analysere rapporten videre med henblikk på læringseffekter. Når analysen er ferdig og rapporten er lukket, vil du få melding om det. Du vil også få informasjon om mulige tiltak eller forbedringer som organisasjonen iverksetter. 

Myndighetene har ikke lov å lagre ditt navn eller andre personlige detaljer, og rapportene samles ikke inn i sanksjonsøyemed. Formålet med rapportene er å øke flysikkerheten, spre læring og bidra til kameratredning. 

NLFs behandling av rapportene skjer i tråd med denne erklæringen om en åpen rapporteringskultur («just culture»). 

Finnes det en bruksanvisning for NLF ORS?

Den versjonen av systemet som nå er operativ er i en «finpuss-fase», og det vil først utarbeides instruksjonsmateriell når innkjøringsperioden har kommet litt lenger. Systemet er imidlertid i stor utstrekning selvforklarende, og det har vært i bruk for fallskjermhopping i NLF siden 2016. Om du står fast, kan du kontakte Ole André H. Utheim for bistand. 

Hva gjør jeg hvis systemet nede?

Hvis systemet skulle svikte, gå til denne europeiske portalen for å rapportere hendelsen. Portalen vil lede deg til «rett system» avhengig av land. 

Hva med varsling av ulykker og alvorlige hendelser mv.?

I tillegg til å rapportere gjennom NLF ORS eller annet godkjent rapporteringssystem, stilles det krav om varsling ved ulykker eller alvorlige hendelser mv. Du finner bestemmelsene om dette i BSL A 1-3 § 6§ 7§ 8§ 9 og § 10

Dersom ulykken eller den alvorlige hendelsen skjer i utladet, må du varsle til de myndighetene det aktuelle landet angir. Se en oversikt fra ICAO her

OBS: Det å varsle fritar ikke for plikten til å rapportere, og det å rapportere fritar ikke plikten til å varsle. 

Rapporteringspliktige hendelser

EUs rapporteringsforordning for sivil luftfart er gjennomført i norsk rett, og vedlegg V til den utfyllende forordningen (EU) 2015/1018 opplister hvilke hendelser som må rapporteres ved operasjon av motorfly (uavhengig av om de er varslingspliktige eller ikke). Disse omfatter følgende: 


1.1. Flygevirksomhet

1)  Utilsiktet tap av kontroll. 


2)  Landing utenfor fastsatt landingsområde. 


3)  Manglende evne til å oppnå forventet ytelse for luftfartøyet under normale forhold ved start, stigning eller landing. 


4)  Inntrenging på rullebane. 


5)  Utforkjøring fra rullebane. 


6)  Enhver flyging som er gjennomført med et luftfartøy som ikke er luftdyktig, eller der flygeforberedelsene ikke er fullført, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 


7)  Utilsiktet flyging inn i værforhold for instrumentflyging (IMC) med et luftfartøy som ikke er sertifisert for flyging i henhold til instrumentflygeregler (IFR), eller med en pilot som ikke er kvalifisert for instrumentflyging, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 


8)  Utilsiktet slipp av last. 


1.2. Tekniske tilfeller

1)  Unormalt kraftige vibrasjoner (f.eks. i balanseror, høyderor eller propell). 


2)  Enhver kontrollinnretning som ikke fungerer riktig eller er frakoplet. 


3)  Svikt i eller vesentlig forringelse av luftfartøyets struktur. 


4)  Tap av luftfartøyets deler eller innretninger under flygingen. 


5)  Svikt i en motor, en rotor, en propell, et drivstoffsystem eller et annet grunnleggende system. 


6) Lekkasje av væske som medførte brannfare eller mulighet for farlig forurensning av luftfartøyet, dets systemer eller utstyr, eller fare for personer om bord.

1.3.  Kontakt med flysikringstjenester og lufttrafikkstyring

1)  Kontakt med flysikringstjenester (f.eks. ytelse av feil tjenester, motstridende meldinger eller avvik fra klarering) som medførte eller kunne 
ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 


2)  Krenkelse av luftrom. 


1.4.  Nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner

1)  Ethvert tilfelle som fører til en nødmelding. 


2)  Brann, eksplosjon, røyk, giftige gasser eller giftig damp i luftfartøyet. 


3)  Svikt hos piloten som gjør vedkommende ute av stand til å utføre sine oppgaver. 


1.5.  Ytre miljø og meteorologi

1)  En kollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring. 


2)  En nestenkollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring som krever en unnvikelsesmanøver for å unngå kollisjon. 


3)  Sammenstøt med dyr, herunder fugler, som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved en vesentlig funksjon. 


4)  Anslag mot luftfartøyet med skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, fjernstyrte luftfartøysystemer, modellfly eller lignende. 


5)  Et lynnedslag som fører til skade på luftfartøyet eller tap av luftfartøyets funksjoner. 


6)  Kraftig turbulens som fører til skade på personer om bord i luftfartøyet, eller som fører til at luftfartøyet etter flyging må kontrolleres for skade som følge av turbulens. 


7)  Ising, herunder ising av forgasser, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer.